در رسانه آموزشی کارگاه اساتید

آنچه انتشار خواهیم داد و از آن بهره مند خواهید شد

برگزاری دوره آموزشی

تلاش می شود توسط اساتید کارگاه های علمی متنوعی برگزار گردد.

انتشار فایل های آموزشی

به راستی ذکات دانش نشر آن است ...

زندگی نامه فرزانگان

اساتید و فرزانگان علمی میهنمان چگونه زیستند؟ زندگی نامه آنها چیست؟

مصاحبه با اساتید

خواهیم دانست تجلی نابرده رنج گنج میسر
نمی شود در زندگی علمی اساتید چگونه بوده؟

آدرس ایمیل :

kargahasatid@gmail.com

رسانه آموزشی کارگاه اساتید

کلیه حقوق برای رسانه کارگاه اساتید محفوظ است